Te̍k-pia̍t Kám-siā 特別感謝

  • 特別感謝 王育德(Ông Io̍k-tek)先生ê家屬 王明理(Ō Meiri)女士kap 近藤綾(Kondō Aya)女士願意用 CC BY-NC-SA 4.0 公開授權,將chit本辭典公開奉獻hō͘社會,無收任何費用。
  • 特別感謝in信任,hō͘台文雞絲麵計劃處理chit層事工,勞煩近藤綾女士kap阮聯絡參詳,koh義務協助寄送原冊資料、確認授權方式,全程奉獻心力、無收任何費用,全力kā阮支持。
  • 台文雞絲麵計劃已經將辭典語詞部份數位化,收入來 ChhoeTaigi台語辭典,方便社會大眾chhiau-chhōe chit本寶貴ê資料。

Goân Chheh Tòng-àn 原冊檔案

Seng-bêng 聲明

Kám-siā 感謝